سفارش تبلیغ
صبا ویژن
تاریخ : پنج شنبه 88/9/5 | 12:11 صبح | نویسنده : روح الامین

گیت NOR و XOR

گیت NOR

این المان منطقی در واقع NOT یا عکس گیت OR است همانطور که دیدید زمانی که یکی از ورودی های گیت OR یا هر دو آنها یک یا HIGH باشد خروجی آن HIGH می شود حال شما عکس این قضیه را برای گیت NOR در نظر بگیرید 

بنابراین می توان گفت تنها زمانی خروجی آن HIGH می شود ،که هر دو ورودی صفر یا LOW باشند 

nor

آی سی مناسبی که می توان برای این المان منطقی در نظر گرفت 74HC02 است به شماتیک درونی این آی سی در شکل زیر توجه کنید پایه های 7 و 14 مربوط به تغذیه زمین و مثبت آی سی هستند برخلاف آی سی های منطقی که تاکنون بررسی کردیم، اولین خروجی آن پایه 1 و دو ورودی اولین گیت از چهار گیت پایه های 2 و 3 آی سی 74HC02 میباشد 

پایه های 2،3،5،6،8،9،11،12 پایه های ورودی و پایه های 1،4،10،13 پایه های خروجی هستند

فرمول مربوط به گیت NOR

این گیت بنابر فرمول زیر عکس گیت OR است در واقع زمانی خروجی آن HIGH یا یک است که هر دو ورودی آن LOW یا صفر باشد در غیر اینصورت خروجی آن LOW یا صفر خواهد بود

NOR(A,B)=!(OR(A,B))

گیتXOR

xor
این المان منطقی زمانی خروجی آن یک یا high است که هر دو ورودی آن یکسان نباشد در واقع زمانی که هر در ورودی high یا یک و یا low یا صفر باشند، خروجی آن low یا صفر است

اگر بخواهید مانند حالت های قبل مدار ببندید زمانی که هر دو کلید در پایه های وردی باز باشند در واقع مانند حالت های قبلی هر دو پایه ورودی به زمین متصل هستند در این حالت هر دو ورودی ما صفر است و با توجه به قانونی که بر این گیت حاکم است خروجی آن نیز low یا صفر است بنابراین LED متصل در پایه خروجی نیز خاموش می باشد 

زمانی که هر دو کلید را می بندید دو ورودی یک گیت از چهار گیت high یا یک می شود در این حالت نیز خروجی صفر می شود

مسیر HIGH شدن همانطور که دیدید از طریق LED که به مثبت ولتاژ در مدارات قبلی اتصال داشت ایجاد می شود 

در شکل فوق شماتیک درونی آی سی 74HC86 را مشاهده می کنید این آی سی دارای 4 گیت XOR است پایه های ورودی و خروجی در شکل این آی سی کاملا مشخص است پایه های 1،2،5،6،8،9،12و13 پایه های ورودی 4 گیت موجود درا ین آی سی و پایه های 3،4،10،11 خروجی هستند پایه 7 تغذیه زمین و پایه 14 تغذیه مثبت است

 

فرمول مربوط به گیت XOR

درعبارت فوق فرمول حاکم بر این گیت را مشاهده می کنید ! این علامت بیانگر NOT یا برعکس است فرض کنید A=0 و B=1 باشد بنابر مسایل گفته شده ،خروجی این گیت باید یک یا HIGH باشد 

با توجه به فرمول زیر به جای مقدار A عکس آن را قرار دهید ،عکس A برابر یک می شود حال به جای B مقدار اصلی آنرا قرار دهید این مقدار یک است  همانطور که می دانید حاصلضرب دو عدد منطقی در صورتی یک خواهد شد که دو ورودی آن یک باشد این خاصیت را به راحتی در گیت AND مشاهده کردید بنابراین با توجه به این قضیه خروجی اولین پرانتز یک می شود 

به پرانتز دوم دقت کنید چون مقدار A صفر است بدون توجه به مقدار B جواب این پرانتز صفر می شود 

همانطور که می دانید ،مجموع دو عدد منطقی در صورتی یک می شود که یکی یا هر دو آنها یک باشند این قضیه را براحتی می توانید در گیت OR ببینید 

بنابراین جواب این مسئله با توجه به دو ورودی متفاوت یک خواهد شد که این همان رابطه حاکم بر گیت XOR است

writing.gif : 44 par 49 pixels.تقدیم به دوست خوبم محمد حسین خزرایی که درخواست داده بودمن که ازین چیزا سر در نمیارمپیچک